Högtryckstvätt på hållplats av Saps anställd inom infrastruktur

OM SAPS

Saps anställd utför service på teknik, underhåll

OM SAPS

Trafikljus med tekniker från Saps som utför arbete inom infrastruktur

OM SAPS

Reflektion av Saps-fordon i fönster i stadsmiljö

OM SAPS

Hållbarhet

Affärsmässig hållbarhet

Saps har som långsiktig målsättning att växa hållbart, lönsamt och organiskt med hög kvalitet. Saps har utformat ett kvalitetsledningssystem i syfte att tillfredsställa våra kunders nuvarande förväntningar, framtida behov och krav så att vi blir deras föredragna leverantör. Saps ska fokusera på att erbjuda anpassade servicelösningar för respektive uppdrag och att alltid vara en långsiktig partner till våra kunder. Saps tar även ansvar för de tjänster som utförs med hjälp av underleverantörer, och ställer därför höga krav på dem.

Hög affärsmoral är grundläggande för Saps och god affärssed tillämpas. Detta innebär att Saps bedriver verksamheten på ett lagligt sätt, tar avstånd från korruption, penningtvätt och mutor samt förespråkar rättvis konkurrens och goda anställningsförhållanden.

Saps verksamhet är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001:2015.

Miljömässig hållbarhet

Saps har som målsättning att arbeta enligt metoder som värnar om och minimerar påverkan på yttre miljön. Detta uppnår bolaget genom att följa lagstiftningen och anpassa procedurer därefter, och genom att arbeta med ständiga förbättringar genom resursoptimering, avfallsreducering och energieffektivisering.

Saps verksamhet är miljöcertifierad enligt ISO 14001:2015.

Social Hållbarhet

Saps har ett starkt fokus för att verksamheten ska bidra till en hållbar utveckling för medarbetarna. Bolaget eftersträvar att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att man förebygger ohälsosam inverkan på medarbetares och andra människors hälsa, att ge den anställde möjlighet till variation i arbetet, social kontakt och samarbete med andra anställda inom bolaget, att förhållandena på arbetsplatsen ger den anställde möjligheter till utveckling på både det personliga och det yrkesmässiga planet samt att man som arbetstagare får medverka vid utformningen av sin arbetssituation och i förändrings- och utvecklingsarbete som rör dennes arbete.

Saps verksamhet är arbetsmiljöcertifierad enligt ISO 45001:2018.

KUNDPORTAL